ساعت :

04:12

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

همایش ورزشی روز جهانی افراد دارای معلولیت

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری اداره کل بهزیستی برگزار می کند