ساعت :

04:56

تاریخ :

5 خرداد 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

همایش ورزشی روز جهانی افراد دارای معلولیت

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری اداره کل بهزیستی برگزار می کند