ساعت :

17:03

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

همایش ورزشی روز جهانی افراد دارای معلولیت

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری اداره کل بهزیستی برگزار می کند