ساعت :

07:29

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

حضور پر امید تیم والیبال شهرداری بیرجنددر مسابقات قهرمانی والیبال کارکنان دولت استان