ساعت :

05:59

تاریخ :

5 خرداد 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

مراسم غبار روبی از مزار شهدای گمنام