ساعت :

15:28

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

مراسم غبار روبی از مزار شهدای گمنام