ساعت :

19:17

تاریخ :

13 اسفند 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

مراسم غبار روبی از مزار شهدای گمنام