ساعت :

08:33

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

۱۲ بهمن گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی