ساعت :

05:40

تاریخ :

5 خرداد 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

۱۲ بهمن گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی