ساعت :

15:13

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

۱۲ بهمن گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی