ساعت :

14:19

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آلبوم عکس: ورزش صبحگاهی در بوستان معتمدنژاد