ساعت :

16:07

تاریخ :

17 بهمن 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

فرهنگسرای شهر، میزبان جشن نذر ظهور