ساعت :

08:51

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

فرهنگسرای شهر، میزبان جشن نذر ظهور