ساعت :

15:30

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

فرهنگسرای شهر، میزبان جشن نذر ظهور