ساعت :

15:34

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

فرهنگسرای شهر، میزبان جشن نذر ظهور