ساعت :

08:58

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اهتزاز پرچم ایران، همزمان با ۱۲ فروردین _ ویدئو را تماشا کنید