ساعت :

15:27

تاریخ :

17 بهمن 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

رمضان در تبلیغات شهری