ساعت :

03:16

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

دمام زنی گروه علقمه در بوستان توحید، همزمان با شبهای عزاداری امام علی(ع)