ساعت :

03:56

تاریخ :

5 خرداد 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

دمام زنی گروه علقمه در بوستان توحید، همزمان با شبهای عزاداری امام علی(ع)