ساعت :

13:30

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

دمام زنی گروه علقمه در بوستان توحید، همزمان با شبهای عزاداری امام علی(ع)