ساعت :

05:49

تاریخ :

5 خرداد 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

حضور پرشور مدیران و کارکنان شهرداری در راهپیمایی روز قدس