ساعت :

19:12

تاریخ :

13 اسفند 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

حضور پرشور مدیران و کارکنان شهرداری در راهپیمایی روز قدس