ساعت :

15:29

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

حضور پرشور مدیران و کارکنان شهرداری در راهپیمایی روز قدس