ساعت :

04:59

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

حضور پرشور مدیران و کارکنان شهرداری در راهپیمایی روز قدس