ساعت :

15:22

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

حضور پرشور مدیران و کارکنان شهرداری در راهپیمایی روز قدس