ساعت :

06:46

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

مرکز اداری سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری به فرهنگسرای شهر انتقال یافت

با موافقت شهردار محترم مرکز اداری سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند به فرهنگسرای شهر انتقال یافت.

تسهیل رفت و آمد مراجعان سازمان ، اعمال مدیریت مستقیم بر مجموعه ی بزرگ فرهنگسرای شهر و تخلیه ی ساختمان خانه ی محله ی الهیه با هدف ارائه ی خدمات فرهنگی و آموزشی بهتر در این مرکز از جمله دلایل این جابجایی بر شمرده شده است.