ساعت :

14:29

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آماده سازی زمینهای ورزشی الهیه

طرح آماده سازی زمینهای ورزشی سطح شهر با آماده سازی زمینهای فوتبال و والیبال الهیه ۸ و بوستان الهیه آغاز شد.

کاظمی رئیس اداره ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آماده سازی زمینهای ورزشی محلات را در راستای اهداف طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برشمرد.