ساعت :

07:34

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آماده سازی زمینهای ورزشی الهیه

طرح آماده سازی زمینهای ورزشی سطح شهر با آماده سازی زمینهای فوتبال و والیبال الهیه ۸ و بوستان الهیه آغاز شد.

کاظمی رئیس اداره ورزش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آماده سازی زمینهای ورزشی محلات را در راستای اهداف طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برشمرد.