ساعت :

17:58

تاریخ :

28 خرداد 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اعلام آمادگی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری برای همکاری با انجمن خانواده معتادان، نارانان

در نشست مشترک سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری با انجمن خانواده معتادان (نارانان) ، نمایندگان این انجمن نسبت به معرفی این نهاد مدنی و نحوه ی عملکرد آن اقدام نمودند.

سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز برای هرگونه همکاری قانونی با این مجموعه اعلام آمادگی کرد.