ساعت :

22:18

تاریخ :

5 آذر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

ویدئوی زیبای مراسم اهتزاز پرچم متبرک رضوی در فرهنگسرای شهر