ساعت :

16:49

تاریخ :

15 تیر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

ویدئوی زیبای مراسم اهتزاز پرچم متبرک رضوی در فرهنگسرای شهر