ساعت :

04:41

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

ویدئوی زیبای مراسم اهتزاز پرچم متبرک رضوی در فرهنگسرای شهر