ساعت :

08:20

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

ویدئوی زیبای مراسم اهتزاز پرچم متبرک رضوی در فرهنگسرای شهر