ساعت :

04:03

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

اولین نشست انجمن ورزش شهرداریهای کشور برگزار شد

محمد رمضانی رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند ضمن اعلام خبر حضور خود در این نشست کشوری اظهار داشت در اولین نشست انجمن ورزش شهرداری های کشور برنامه ریزی در خصوص ورزشهای شهروندی ، ورزش کارمندان و طرح اوقات فراغت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.