ساعت :

14:19

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

فراخوان نقاشی سه بعدی _ مهلت ارسال آثار ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱