ساعت :

14:55

تاریخ :

17 بهمن 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

فراخوان نقاشی سه بعدی _ مهلت ارسال آثار ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱