ساعت :

06:42

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

برای اولین بار در شهرداری بیرجند معاون فرهنگی منصوب شد

شهردار بیرجند طی حکمی محمد رمضانی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و اطلاع رسانی شهرداری منصوب کرد.