ساعت :

13:27

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

برای اولین بار در شهرداری بیرجند معاون فرهنگی منصوب شد

شهردار بیرجند طی حکمی محمد رمضانی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و اطلاع رسانی شهرداری منصوب کرد.