ساعت :

13:14

تاریخ :

31 اردیبهشت 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

در خانه محله الهیه برگزار می شود: دوره آموزشی همیاری خانواده