ساعت :

15:15

تاریخ :

14 مهر 1401

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

در خانه محله الهیه برگزار می شود: دوره آموزشی همیاری خانواده