ساعت :

08:03

تاریخ :

1 مهر 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

نشر فرمایشات مقام معظم رهبری در فضای شهری – آلبوم عکس

اکران گزیده هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند قرار گرفت.