ساعت :

04:24

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

نشر فرمایشات مقام معظم رهبری در فضای شهری – آلبوم عکس

اکران گزیده هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند قرار گرفت.