ساعت :

15:21

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

آغاز جشنواره ملی زرشک – 21 تا 27 مهرماه 1401

جشنواره ملی زرشک با شعار “زرشک خراسان جنوبی

، برای همه ایرانیان” همزمان در پنج شهر استان آغاز شد.

شهرداری بیرجند با توجه به اهمیت محصولات استراتژیک استان در دست یابی به توسعه پایدار و به منظور هرچه باشکوه تر برگزار شدن جشنواره ملی زرشک با اعتباری معادل پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجنددر برگزاری این جشنواره مشارکت دارد.