ساعت :

14:46

تاریخ :

25 تیر 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

“جشن لبخند” همزمان با روز جهانی معلولان با مشارکت شهرداری بیرجند برگزار شد