ساعت :

12:06

تاریخ :

31 اردیبهشت 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

بهار قرآن و بهار طبیعت در آینه خدمات سازمان فرهنگی شهرداری بیرجند

گزارش فعالیتهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند در فروردین ماه سال جاری که تلاقی دو بهار را به همراه داشت اعلام گردید.

در ادامه مطلب جدول برنامه ها ی اجرا شده تقدیم می گردد.