ساعت :

13:35

تاریخ :

31 اردیبهشت 1403

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

خیریه توانبخشی علی اکبر(ع) میزبان رئیس و کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری – گزارش تصویری

محمد رمضانی این دیدار را در راستای ارائه خدمات اجتماعی و با هدف آشنايي با مسائل و مشكلات مرتبط با معلولين و همچنين برقراري ارتباط و دلجويي صميمانه با آنها برشمرد و بر استمرار برنامه های مشابه از جانب سازمان تاکید کرد.

همچنین در دیدار رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند و مدیر عامل مجتمع توانبخشی علی اکبر(ع) به موضوع تبلیغات محیطی و مساعدتهای شهرداری پرداخته شد.

در اين بازديد هنرجویان آموزشگاه آرایش مردانه خانه محله شعبانیه شهرداری نیز در مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) مستقر شدند و نسبت به ارائه خدمات رایگان به کارکنان و مدجویان مرکز اقدام نمودند.